3.B.1 - Ørbæk, Åvænget, Krohaven m.m.

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Åvænget, Krohaven m.m.

 • Plannummer

  3.B.1

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Anvendelse fastlægges til boligformål, fortrinsvis åben-lav.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent 30 for åben-lav og 35 for tæt-lav. De udpegede bevaringsværdige bygninger bevares og evt. nybyggeri, om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Opholdsarealer

  De grønne arealer ned mod åen skal friholdes for byggeri og anvendes som byens friareal.

 • Trafik

  Der skal etableres stiforbindelse til ådalen.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og delvist af lokalplan nr.B. 51.08.01, 6.1.1, 6.1.3 og 6.1.4

 • Særlige bestemmelser

  Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget