Miljøvurderinger

Miljøvurdering af planer og programmer

Ifølge miljøvurderingsloven, - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer - (se link i boksen til højre), skal planer og programmer, der udarbejdes af offentlige myndigheder og ligger til grund for kommunens administration, som udgangspunkt miljøvurderes inden vedtagelse, hvis de skønnes at få væsentlig virkning på miljøet.
Formålet med miljøvurdering er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer.
Loven retter sig mod en lang række planer og programmer som udarbejdes i medfør af mange lovområder. Det gælder: Landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse.

Hvis planerne fastlægger rammerne for anlægstilladelser for projekter omfattet af lovens bilag 3 eller 4 eller hvis planen kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, skal de altid miljøvurderes.
Planer som fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning skal kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screening af planer er grundlaget for at afgøre om en plan skal miljøvurderes og dermed om der skal udarbejdes en miljørapport.

En screening er en oversigtlig vurdering af, om et planforslag antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen udarbejdes med udgangspunkt i lovgivningens brede miljøbegreb, der omfatter: biologisk mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab og kulturarv, herunder kirker, kirkeomgivelser, arkitektur, arkæologiske hensyn og bevaringsværdier.
Hvis kommunen vurderer, at planen ikke skal miljøvurderes, offentliggøres denne afgørelse inden planen vedtages endeligt.
Miljøvurderingen skal bl.a. vise, hvordan planen eller programmet spiller sammen med omgivelserne, herunder andre planer og programmer og de kumulative effekter af planerne eller programmerne.
Den ansvarlige myndighed skal tage hensyn til miljørapporten ved den endelige vedtagelse. Det er endvidere formålet med, at offentligheden bliver inddraget i beslutningsprocesserne.

Status

Kommuneplan 2013 er vedtaget endeligt af Nyborg Byråd den 17. december 2013

 

Links

Lov om miljøvurdering af planer og programmer