Miljøvurdering af Kommuneplan 2017

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 1533 af 10/12/2015) skal planer, der tilvejebringes inden for fysisk planlægning, miljøvurderes. Såfremt planen kun omfatter et mindre område på lokalt plan skal planen imidlertid screenes, for at afgøre, hvorvidt planen kan forventes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger. Hvis planen ikke forventes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger skal planen ikke miljøvurderes.

Kommuneplanen omfatter pr. definition hele Nyborg Kommunes areal. Da der imidlertid kun er tale om en revision af enkelte opslag og arealrammer ift. Kommuneplan 2013, berører ændringerne kun mindre områder på lokalt plan. Kommuneplan 2017 skal derfor screenes for at afgøre, hvorvidt ændringerne kan forventes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Du kan tilgå miljøscreeningsnotatet via linkboksen.

Det er i screeningen vurderet, at ændringerne til Nyborg Kommunes kommuneplan i medfør af Kommuneplan 2017 ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Det vurderes bl.a. at de få ændringer, der har konkrete arealmæssige konsekvenser, er af underordnet karakter, da de som hovedregel blot har til formål at opdatere utidssvarende rammebestemmelser til gældende lovgivning. Dette gælder f.eks. ændringen af bebyggelsesprocenten for en række boligområder i de største byer; Nyborg, Ullerslev og Ørbæk.

Herudover vurderes udpegningen af områder til store husdyrbrug ikke at få en væsentlig miljøpåvirkning. Denne vurdering bygger dels på at gældende lovgivning på området sikrer, at der ved den konkrete sagsbehandling sikres, at der ikke vil ske en væsentlig negativ påvirkning af natur og landskab, kulturarv og kulturmiljøer, sundhed og velfærd, samt af trafikken ved etablering af konkrete anlæg. Dels bygger på den på, at udpegningen er et sådant omfang, at der reelt er tale om en overordnet rammeudpegning, og at en konkret vurdering af miljøforhold i det pågældende område, derfor ikke er mulig.

Der er derfor truffet afgørelse efter § 4 stk. 1 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 1533 af 10/12/2015) om at Kommuneplan 2017 ikke er omfattet af lovens § 3 og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering af planen. Andre myndigheder vurderes endvidere ikke at blive berørt af ændringerne i medfør af Kommuneplan 2017.

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen af kommunens afgørelse. Du kan se en klagevejledning via linkboksen.

Du kan desuden læse mere om miljøvurdering af planer via link i linkboksen.

Afgørelse efter § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Nyborg Kommune vurderer ikke, at de ændringer i kommuneplanen, der følger af forslag til Kommuneplan 2017 ift. gældende Kommuneplan 2013, vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der lægges til grund, at ændringerne af kommuneplanen er af underordnet betydning, ikke medfører ændrede anvendelses- eller arealmæssige dispositioner eller ikke berører områder, hvor der er konstateret bilag IV-arter.

Du kan læse vurderingen, der ligger til grund for afgørelsen i notatet, der kan tilgås i linkboksen.