Samlet udviklingsplan for Ørbæk

Den samlede udviklingsplan for Ørbæk indgår som en del af kommuneplanen. Byudviklingen skal ske inden for rammerne af allerede udlagte områder, og der vil på sigt blive igangsat en planlægning for byudviklingen i form af et kommuneplantillæg, der giver mulighed for udlæg af areal til boligbebyggelse øst for byen, når restrummeligheden i de eksisterende udlæg er ved at være opbrugt.

 

Ørbæk skal fortsat være et velfungerende lokalcenter med den nødvendige offentlige- og private service og fortsat fungere som et naturligt bindeled mellem Nyborg, landsbyerne og landdistriktet.

Ørbæk skal være et godt og trygt sted at bo, hvor der tilbydes spændende og varierede bomuligheder i områder af høj kvalitet tæt på natur og rekreative områder.

Ørbæk skal også kunne tilbyde velbeliggende og velplanlagte erhvervsarealer med god trafikal tilgængelighed og uden miljømæssige gener for tilgrænsende områder.

Byudviklingen i Ørbæk skal ske med hensyntagen til de store natur og miljøinteresser, der kendetegner ådalen og randzonen omkring byen. Den grønne struktur, skal være det styrende element i detailplanlægningen, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

 1. Ørbæk skal markedsføres som en attraktiv bosætningsby med fokus på varierede boligtyper og bynære friarealer af høj kvalitet.
 2. Byudviklingen skal gennemføres med helhedsorienteret planlægning, hvor der lægges vægt på natur og miljø, bæredygtighed, tilgængelighed og kvalitet.
 3. Byudviklingen i Ørbæk skal ske i overensstemmelse med hovedprincipperne i den samlede udviklingsplan.
 4. Byudviklingen skal ske inden for rammerne af allerede udlagte områder. Der skal igangsættes en planlægning for byudviklingen, der giver mulighed for udlæg af areal til boligbebyggelse øst for byen (markeret som "Perspektivarealer boliger" på kortet), når restrummeligheden i de eksisterende udlæg er ved at være opbrugt.
 5. Inden for eksisterende lokalplanlagte områder er der en rummelighed på ca. 30 boliger. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, jf retningslinje 3, der fastlægger arealer med en rummelighed på yderligere 80 boliger, så det forventede behov for boligbyggeri i Ørbæk i planperioden kan imødekommes.
 6. Byudviklingen skal ske i etaper (indefra og ud) på baggrund af en samlet helhedsplan for området, der skal definere en tydelig og permanent afgrænsning mod det åbne land.
 7. I forbindelse med byudvikling mod det åbne land og den grønne struktur skal der stilles krav til den landskabelige bearbejdning af byområdet i form af beplantninger, arronderinger samt grønne rekreative bufferzoner.
 8. Byudviklingen skal ske under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighed for kollektiv trafikbetjening.
 9. Der udlægges arealer til erhvervsformål inden for eksisterende erhvervsområde samt et tilgrænsende areal i den nordlige del af byen med en samlet rummelighed på ca. 20 ha. Der skal udarbejdes ny lokalplan for området.
 10. I forbindelse med den grønne struktur skal der sikres et sammenhængende stisystem, der binder den eksisterende by sammen med de bynære rekreative områder og med mulighed for videre forbindelse til Nyborg.
 11. Arealreservation til omfartsvej vest om Ørbæk fastholdes.
 12. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for boliger og erhverv skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri og godkendelse af virksomhed skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.
 13. Byudviklingen skal ske under hensyntagen til de kulturhistoriske interesser, herunder påvirkning af udsigten til og fra Ørbæk Kirke.

Den samlede udviklingsplan viser en overordnet struktur for Ørbæk by. Udviklingsplanen er præget af det grønne forløb, der strækker sig igennem byen og følger ådalen. Den grønne struktur udgør et vigtigt biologisk interesseområde som spredningskorridor for flora og fauna samt et unikt bynært rekreativt område med store kvaliteter for byliv og bosætning.

Forskønnelse og udvikling - En helhedsplan for Ørbæk

I 2017 udarbejdes "helhedsplaner" for lokalcentrene Ørbæk og Ullerslev. Planerne skal sætte rammen for den lokale udvikling og medvirke til at gøre byerne endnu mere attraktive.

I Ørbæk er der fokus på de lokale styrker: Foreningsliv, handelsliv, kulturarv og natur. Helhedsplanens hovedformål er at skabe bedre sammenhæng i byen.

Ørbæk rummer mange kvaliteter såsom bynær natur, gode boligområder, et rigt handelsliv i forhold til byens størrelse, kulturarv i form af kirken, Magelund Voldsted og Almas hus, og interessante fødevarevirksomheder med regional og national tiltrækningskraft: Orskov Foods a/s (mosteriet) og Ørbæk Bryggeri. Målet er at synliggøre disse kvaliteter og binde dem bedre sammen.

Helhedsplanen forventes færdiggjort ultimo 2017 / primo 2018 og skal i løbet af planperioden implementeres igennem konkrete projekter.

Nye boligområder

Byudviklingen i Ørbæk har i de seneste år været betydelig med et stort parcelhusbyggeri mod vest ved Mejerivænget og Spurvevej. Lokalbefolkningen og Byrådet er enige om, at en videreførelse af boligbyggeriet mod vest ikke er hensigtsmæssig, da der skabes stor afstand til byens offentlige og private servicefunktioner (Ørbæk Skole, Ørbæk Midtpunkt, idrætsfaciliteter, dagligvarebutikker, kirke mv.). Hvis Ørbæk skal udvikles som et attraktivt bosætningsområde for børnefamilier, er det afgørende, at byplanlægningen sikrer god sammenhæng og trafiksikkerhed i forhold til byens primære servicefunktioner.

Derfor arbejdes der med en fremtidig byudvikling mod øst. Dette perspektivareal (benævnt: ”Perspektivarealer boliger”) berører kun delvist de biologiske interesseområder omkring Ørbæk Ådal. Den del der berøres er i dag dyrket landbrugsjord. Området er screenet med hensyn til naturbeskyttelsesinteresser, landskab, geologi, kulturhistorie mv. Der skal udpeges erstatningsarealer svarende til den del af det biologiske interesseområde, der inddrages til byudvikling.

Området rummer ingen arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Med hensyn til potentiale for ny natur vurderes området, som det fremstår i dag, kun at have et ringe/lavt potentiale for etablering af ny natur. Det vurderes samlet, at hensynet til naturbeskyttelsesinteresserne ikke er til hinder for at området kan udlægges til byudvikling.

Det skal fremhæves, at byudviklingsområdet ligger uden for selve ådalen, der vurderes at være meget sårbar over for etablering af bebyggelse og tekniske anlæg. Det vurderes, at bebyggelsen i det aktuelle byudviklingsområde kan indpasses i landskabet i forhold til de eksisterende terrænformer og kulturhistoriske landskabselementer på stedet. På baggrund af dette vurderes det, at de viste perspektivarealer til byudvikling ikke tilsidesætter beskyttelsen knyttet til de landskabelige, geologiske og kulturhistoriske interesser.

Det er Byrådets langsigtede mål, at det mindre erhvervsområde, der er beliggende mellem Svendborgvej og Langemosevej, skal kunne omdannes til en boligorienteret byudvikling, på grund af nærhed til faciliteterne omkring skole og Ørbæk Midtpunkt. Erhvervsudviklingen i Ørbæk skal tilstræbes samlet i erhvervsområdet i den nordlige del af byen.

Udbygningen af området skal følge de statslige interesser for byudvikling (indefra og ud), så der skabes sammenhæng med den eksisterende by. Der er tale om lav bebyggelse, der skal tilpasses terrænet, og området skal gives et grønt helhedspræg med klimatilpassede friarealer og en arrondering mod det åbne land i form af levende hegn og beplantninger.

Samlet set vurderes det, at et velplanlagt boligområde med rekreative kvaliteter, i form af stier, søer, beplantninger og grønne områder, vil udgøre en natur- og miljømæssig styrkelse i forhold til 0-alternativet (intensivt dyrket landbrugsjord).

Detaildisponeringen skal ske på baggrund af en helhedsplan for byudviklingen.

Grundvand

Udlæg af areal til boligbebyggelse øst for byen vil omfatte området, hvor 2 af Ørbæk Vandværks 4 boringer er placeret. De 2 pågældende boringer anvendes ikke pt., men hvis de atter skal inddrages i drikkevandsproduktionen, skal de beskyttes ved udlægning af BNBO (boringsnære beskyttelsesområder), der medfører restriktioner i arealanvendelsen, idet BNBO-udlægningen omkring drikkevandsboringerne skal friholdes for en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet. Udlægget er lige uden for 300 m beskyttelseszone til den ene af Ørbæk Vandværks 2 øvrige boringer og ligger desuden i område med særlige drikkevandsinteresser, i indvindingsopland og dele af arealet ligger i grundvandsdannede opland til Ørbæk Vandværk samt i nitratfølsomt indvindingsområde. Grundvandet er dårligt beskyttet i området. Inden planlægning for området påbegyndes, skal kommunen derfor fastlægge overvågningstiltag for grundvandet og en række forholdsregler, der skal indskrives i kommuneplantillægget.

Erhvervsudvikling

Erhvervsudviklingen i Ørbæk skal ske nordvest for byen. Denne koncentration af erhvervsområderne i Ørbæk har gavnlige effekter ift. trafikale forhold og miljø. Der er givet mulighed for etablering af et biogasanlæg i området.

Omfartsvej

Vejdirektoratet har reserveret areal til en fremtidig omfartsvej, der skal åbne mulighed for at forlægge den gennemkørende trafik nordvest om byen. Byrådet har vurderet, at en omfartsvej ikke er aktuel indenfor den nærmeste fremtid og i øvrigt ikke er ønskelig. Vejdirektoratet fastholder reservationen og dette respekteres i planlægningen for Ørbæk.