click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Rammebestemmelser efter anvendelse

De enkelte rammeområder benævnes med et bogstav i forhold til anvendelsen som følger, jf. plansystemDK:

B - Boligformål

BL - Blandet bolig- og erhvervsformål, herunder landsbyer

E - Erhvervsformål, herunder havne

C - Centerområde

R - Rekreative områder, herunder feriecentre, hoteller m. fl.

S - Sommerhusområder

O - Områder til offentlige formål

T - Teknisk anlæg

L - Landområde

A - Andet, f.eks. naturområder, råstofområder eller lign.

I menuen til venstre kan rammebestemmelserne for de enkelte områder i Nyborg Kommune findes efter anvendelse. 

B- Boligformål

Områderne skal anvendes til boligformål i form af helårs boligbebyggelser med tilhørende fællesanlæg, institutioner, og mindre butikker til områdets daglige forsyning. Bebyggelsesformerne omfatter åben-lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse), tæt-lav boligbebyggelse som dobbelt-, række, kæde-, klyngehuse og etageboliger. Der kan i forbindelse med den eneklte bolig tillades, at der drives liberalt erhverv, hvis det ikke ved støj, trafik, parkering eller andre ulemper er til gene for de omkringboende. 

BL- Blandet bolig- og erhvervsformål

I byområderne er det områder med anvendelse og sammenhæng mellem mindre håndværksvirksomheder og boliger. I landsbyerne er det den traditionelle anvendelse og sammensætning af boliger, erhverv, jordbrug og servicefunktioner. I de blandede områder kan der på grund af nærheden til boliger kun indrettes erhverv i max. miljøklasse 1-3. 

E - Erhvervsformål

Erhvervsområderne skal anvendes til erhvervsformål dvs. fremstillingsvirksomhed, engros-, transport-, lager- og bygge- og håndværksvirksomheder. Til erhvervsområderne hører ligeledes erhvervshavneområderne. Der kan som hovedregel ikke indrettes nye boliger i erhvervsområderne. De enkelte områder zoneres i forhold til miljøfølsomhed og -belastning, hvilket har betydning for hvilke virksomheder der kan placeres i områderne afhængig af miljøklasificering. 

Miljøklasse Afstand Brancheklassificering
Klasse 1

  0 meter

forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik
klasse 2

 20 meter

bogbinderier, elektronikværksteder og f.eks. laboratorier
Klasse 3

 50 meter

håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder
Klasse 4

100 meter

levnedsmiddelfabrikker og mindre overfladebehandlende virksomheder, herunder autolakkerier
Klasse 5

150 meter

maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder
Klasse 6

300 meter

asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker samt jernstøberier.

Kilde, Håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøministeriet 2004. 

C- Centerområder

Områderne skal anvendes til centerformål dvs. boliger, butikker til detailhandel, liberale erhverv, caffeer, restauraner og hoteller, servicevirksomheder, offentlige formål, parkering og byens opholdsarealer. Bebyggelsens udformning, tæthed og funktion skal være med til at skabe attraktive bymiljøer. Bestemmelser om butiksstørrelser m.m.  

R - Rekreative områder

Rekreative områder skal anvendes til grønne- og rekreativeformål, herunder feriecentre, hoteller, lystbådehavne, idrætsanlæg m. fl. Generelt skal de områder som alene har rekreativ funktion som f.eks. byparker, bypladser og grønne anlæg friholdes for bebyggelse bortset fra meget små bygninger under 10 m2 til opbevaring af værktøj m.m. 

S- Sommerhusområder

Områderne må kun anvendes til sommerhusbebyggelser til overnatning i tidsrummet 1. april - 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ophold. For pensionister der har ejet sommerhuset i mere end 8 år, er der mulighed for helårsbeboelse efter nærmere fastsatte regler i loven. Områderne skal bevare deres præg af sommerhusområder og skal friholdes for gadelys, faste belægninger o. lign. der kan ændre områdernes karakter. 

O - Offentlige formål

Områderne skal anvendes til offentlige formål som f.eks. offentlig administration, service-, sundheds- og kulturfaciliteter, skoler, institutioner, kirker og kirkegårde m.m. 

T - Teknisk anlæg

Områderne skal anvendes til tekniske anlæg i form af forsyningsanlæg, vindmøller, rensningsanlæg, trafik anlæg og lign. 

L - Landområde

Områderne kan ud over jordbrug anvendes til naturområder, militære områder, råstofindvinding m.m. 

A - Andet

Områder der ikke umiddelbart er dækket af de øvrige kategorier f.eks. flugtskydebanen ved Kissendrup.

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk