click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Rammebestemmelser for spildevand

Bebyggelser i kommunen skal tilsluttes spildevandsanlæg i henhold til bestemmelser i den til enhver tid gældende spildevandsplan for Nyborg Kommune (se linkboksen).

Udnyttelse/bebyggelse af arealer inden for kommuneplanens rammer kan kun ske, når arealerne er inddraget i en godkendt spildevandsplans kloakoplande, og der er etableret den i spildevandsplanen forudsatte spildevandsafledning fra arealerne.

Al ny bebyggelse skal separatkloakeres, og inden for de ældre byområder skal der som  minimum være forberedt til separat tilslutning.

Det skal sikres, at så meget regnvand som muligt nedsives direkte i jorden, hvor jordbundsforholdene tillader dette. De befæstede arealer skal begrænses, så der sker en naturlig nedsivning. Regnvand fra tag og befæstede arealer skal nedsives via faskiner, for at undgå belastning af kloaksystemet. 

Bondemosen i Ullerslev

Eksterne links

Spildevandsplan 2009-2016

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk