click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Rammebestemmelser for klimatilpasning

Ved lokalplanlægning i områder, der er eller kan blive påvirket af klimaændringerne (arealer vist på risikokort for skybrud og stormflod og/eller beliggende indenfor kystplanlægningslinjen) kan der ikke planlægges for eller gives tilladelse til tekniske anlæg, byudvikling og spredt bebyggelse, med mindre der gennemføres en vurdering af risikoen og med forslag til håndtering af denne.

I den sammenhæng skal det også vurderes, om naboarealer har de samme klimatilpasningsproblemer, så der evt. er mulighed for at opnå en synergieffekt. Det skal dog sikres, at klimarisikoen ikke overføres til naboarealerne.

Ved opførelse af nyt byggeri indenfor kystplanlægningslinjen skal fastsættelse af krav til sokkelkote ske, så der tages højde for risiko for oversvømmelse. Kommunen vil i administrationen tage udgangspunkt i Kystdirektoratets til enhver tid gældende anbefalinger om minimumskoter i forbindelse med byggeri og anlæg. Ligeledes skal byggekoter, terrænkoter og landskabelig indretning ske under hensyntagen til risikoen for oversvømmelse.

Ved terrænregulering indenfor risikoområdet for skybrud og stormflod og på arealer indenfor kystplanlægningslinjen skal det sikres, at overfladisk afstrømning ved ekstreme regnhændelser kan ske uhindret i retning mod nærmeste recipient og eller blå/grønne struktur. Alternativt skal ubebyggede arealer indrettes, så de kan opmagasinere overskydende regnvand, der ikke kan afledes via de ordinære afledningskanaler.

Kystplanlægningslinjen er en linje, der følger 3,0 m linjen for havvandstandsstigningen. Koten på 3,0 m er valgt på baggrund af Kystdirektoratets guidelines for klimatilpasning og de for Nyborg beregnede vandstandsstigninger. Der er valgt at tage udgangspunkt i en 100 års hændelse i år 2100, så bygninger og anlæg sikres.

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk