click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Forside / Hovedstruktur / Natur og miljø / Naturbeskyttelse / Potentielle økologiske forbindelser

Potentielle økologiske forbindelser

Da kommuneplanen skal sikre arealer, der kan danne sammenhængende naturarealer, er der udpeget potentielle økologiske forbindelser, der med tiden vil kunne udgøre biologiske korridorer.

De potentielle økologiske forbindelser vil indgå i et fremtidigt Grønt Danmarkskort. Her vil de være defineret lidt anderledes, ligesom redegørelsen og retningslinjer vil tilpasses de krav og kriterier, som er hæftet til Grønt Danmarkskort. Som led i udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort udpeges lokale naturråd, der skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Nyborg vil i denne sammenhæng høre under det fynske naturråd, der er en sammenslutning af de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart. De lokale naturråds arbejde skal være afsluttet senest 15. juli 2018. På baggrund af det lokale naturråds arbejde, vil kommunalbestyrelsen vedtage Grønt Danmarkskort med et tematisk kommuneplantillæg. Tillægget vil blive udarbejdet i efteråret 2018.

Retningslinjer
  1. Indenfor de potentielle økologiske forbindelser skal der ske en afvejning af de forskellige interesser, inden der planlægges eller gennemføres projekter, eller opføres ny bebyggelse eller anlæg, som forhindrer at området kan udvikle sig til et nyt naturområde eller en biologisk spredningskorridor.
  2. Hvor trafikforbindelser ud fra samlede samfundsmæssige afvejninger anlægges, så de krydser de økologiske forbindelser, skal det grundigt overvejes at indbygge afværgeforanstaltninger, fx faunapassager. Ved væsentlige eksisterende spærringer bør det overvejes at sikre passage.
  3. Kvaliteten af de potentielle økologiske forbindelser søges forbedret gennem privat og offentlig naturpleje og naturgenopretning. Kommunen vil fremme projekter og tage initiativ til at skabe nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters mulighed for spredning indenfor de potentielle økologiske forbindelser.
  4. Realisering af potentielle økologiske forbindelse vil ske af frivillighedens vej og i tæt samarbejde med berørte lodsejere.
Kort
Redegørelse

De potentielle økologiske forbindelser er en udbygning af - og et supplement til de økologiske forbindelser. I udpegningen af de potentielle økologiske forbindelser indgår specifikke eksisterende naturområder, potentielle naturområder og planlægning for tiltag til realisering af vand- og Natura 2000-handleplanerne. Ved at inddrage disse arealer i planlægningen sikres derfor yderligere sammenhæng imellem naturområderne, hvilket styrker naturen ved at øge vilde dyr og planters mulighed for at sprede sig i landskabet.

Grønt Danmarkskort

De potentielle økologiske forbindelser vil indgå i et fremtidigt Grønt Danmarkskort. Her vil de være defineret lidt anderledes, ligesom redegørelsen og retningslinjer vil tilpasses de krav og kriterier, som er hæftet til Grønt Danmarkskort. Som led i udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort udpeges lokale naturråd, der skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Nyborg vil i denne sammenhæng høre under det fynske naturråd, der er en sammenslutning af de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart.

De lokale naturråds arbejde skal være afsluttet senest 15. juli 2018. På baggrund af det lokale naturråds arbejde, vil kommunalbestyrelsen vedtage Grønt Danmarkskort med et tematisk kommuneplantillæg. Tillægget vil blive udarbejdet i efteråret 2018.

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk