click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Naturforvaltning

Naturforvaltning omfatter blandt andet overvågning og tilsyn med naturen, naturpleje, naturgenopretning samt  fremme af kendskabet til og muligheden for at færdes i naturen.

Kreaturer fra Kogræsserlauget i Bondemosen ved Ullerslev, sørger for at arealerne ikke vokser til med buske og træer 

Retningslinjer
  1. Naturforvaltningsindsatsen vil koncentrere sig om væsentlige naturmæssige og friluftsmæssige interesser. Det vil primært ske i Natura-2000 områderne, i de beskyttede naturområder, områder som ligger indenfor udpegningen af det kommende grønne danmarkskort, samt i bynær natur. Indsatsen skal bidrage til at forbedre og udbygge naturgrundlaget og forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder.
Redegørelse

Naturforvaltning omfatter tilsyn med fredede arealer og beskyttede naturområder, naturpleje og naturgenopretning, forbedring af offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder i naturen, samt formidling. Byrådet har ifølge naturbeskyttelsesloven ansvaret for tilsyn med fredede arealer, beskyttede moser, enge overdrev, heder, vandløb og søer samt jord- og stendiger. Kommunen har plejepligt på de fortidsminder og beskyttede naturarealer, som kommunen ejer.

Prioriteringen af naturforvaltningen sker ud fra det kommende grønne danmarkskort, så indsatsen er samlet i særlige interesseområder. - Fx skal etablering af nye levesteder for dyre- og planteliv især ske i områder, der grænser op til eksisterende naturområder.

Kommunens naturplejeindsats skal aktivt medvirke til at opfylde de fastsatte naturkvalitetsmål og målet om at standse tilbagegangen af biodiversiteten. Naturplejen tager udgangspunkt i de enkelte naturområders målsætning, hvor de højest målsatte naturområder prioriteres frem for de lavest målsatte. Ligeledes tages der udgangspunkt i udpegningen af arealer beliggende indenfor det kommende grønne danmarkskort, når der skal udvælges kommunale plejeprojekter.

Grønt Råd inddrages i det overordnede og principielle arbejde med mål og handlingsplaner for naturforvaltningen. Grønt Råd er et forum, hvor interesseforeninger og politikere mødes og drøfter miljø- og planspørgsmål for landområdet.

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk