click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Drikkevand og Grundvand

Kommuneplanen opstiller mål og retningslinjer for grundvandsbeskyttelse, vandforsyning og vandindvinding i Nyborg Kommune.  

Rent vand

Mål

Grundvandet i Nyborg Kommune skal beskyttes bedst muligt.

Det nuværende og fremtidige behov for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning til borgere og erhvervsliv skal sikres ved en bæredygtig udnyttelse af grundvandet og med mindst muligt spild.

Drikkevandsforsyningen skal i videst muligt omfang baseres på rent grundvand, hvor der ikke er behov for videregående vandbehandling.

Redegørelse

202,6 km2 eller 73,4 % af kommunens areal er udlagt som Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). De fleste vandværkers indvindingsoplande ligger i OSD, men 5,2 km2 indvindingsoplande er udenfor OSD. Vandværkernes indvindingsoplande og OSD udgør kommunens nuværende og fremtidige drikkevandsressource, og kommunen vil arbejde aktivt på at sikre, at der i fremtiden er tilstrækkeligt med vand af god kvalitet. Ved udmøntning af kommunens indsatsplan til beskyttelse af drikkevandsressourcen (se boksen "Eksterne links") og ved bl.a. at stille vilkår om grundvandsbeskyttelse i godkendelser og tilladelser til såvel private formål som til erhvervsformål medvirker kommunen aktivt til beskyttelse af grundvandet.

For at sikre, at der også i fremtiden er tilstrækkeligt med vand af tilfredsstillende kvalitet, vil kommunen inden beslutning om by- og erhvervsudvikling bl.a. vurdere, om en øget befæstelsesgrad vil have betydning for grundvandsdannelsen. Kommunen vil ligeledes kun give lov til at indvinde den nødvendige mængde vand. Der henvises til kommunens Grundvandsredegørelse (se boksen "Eksterne links").

Det er kommunens holdning, at videregående vandbehandling bør undgås, da det er meget bekosteligt og desuden giver risiko for vækst af uønskede mikroorganismer.

På de underliggende sider er retningslinjer og redegørelser for henholdsvis Grundvandsbeskyttelse, Vandforsyning og Vandindvinding.

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk