click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Veje

Nyborg Kommune har sammen med staten ansvar for, at infrastrukturen opfylder borgernes, erhvervslivets og turisters behov for transport og fremkommelighed. Kommunen har ansvaret for udbygning, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på ca. 600 km. kommunale veje med tilhørende stianlæg, herunder nationale og regionale cykelruter. Staten har ansvaret for størstedelen af statsvejene og jernbanenettet. A/S Storebælt er vejbestyrer på motorvejen fra Storebæltsvej mod øst udover Storebæltsbroen.

Nyborg Kommunes vejnet er delt op i et overordnet vejnet som består af motorvejen og landevejene, samt et lokalt vejnet som består af mindre kommuneveje og private fællesveje. Kommunen er trafikalt gennemskåret af en motorvej som forbinder Sjælland med Fyn og Jylland. Det betyder, at trafik til den nordøstlige og sydøstlige del af Fyn fordeles gennem kommunens vejnet.

Mål

Ved udarbejdelse af vej- og trafikplaner samt konkrete projekter skal det i den fælles fynske infrastrukturstrategi viste korridorer, terminaler mm. indtænkes og prioriteres, så de fælles fynske planintentioner kan fremmes. 

Trafikplanlægningen og vejudbygningen skal fastholde og understøtte Nyborg Kommune som en dynamisk bosætnings- og erhvervskommune, og Nyborg by som et vigtigt trafikalt knudepunkt.

Der skal gives plads til - og muligheder for - at alle kan bevæge sig rundt i kommunen, og vejnettet skal sikres den fornødne kapacitet.

Fremkommeligheden på trafikvejene skal prioriteres højt med en hurtig afvikling via brede veje med cykelstier. Lokalvejene skal opleves som trygge uden unødig gennemkørende trafik.

Der skal sikres gode parkeringsforhold i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev. I Nyborg by skal dette ske i overensstemmelse med intentionerne i kulturarvssatsningen "Nyborg- Danmarks Riges Hjerte".

Trafiksikkerheden skal forbedres med udgangspunkt i de nationale mål for reduktion i personskaderne.

Cyklismen skal fremmes, og korte bilture søges overført til cykel.

Der skal udarbejdes en samlet trafikplan for hele kommunen.

Kort

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk