click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Trafikstier

Trafikstier er stier, der binder byområderne sammen. Inden for byzonen forbinder trafikstierne desuden boligområderne med skoler, institutioner, erhvervsområder og andre knudepunkter.

Byrådet har sammen med de øvrige kommuner i Byregion Fyn vedtaget Infrastrukturstrategi 2017-35, hvor der udpeges konkrete strækninger til supercykelstier til fremme af den fynske mobilitet.

 

Mål

Det er målet i den fælles fynske Infrastrukturstrategi 2017-35, at Fyn og øerne skal øge omfanget af cykling og gang betydeligt. Kommunerne vil i fællesskab udvikle Fyn som et cykelvenligt område og øge antallet af trafiksikre stier for cykler og fodgængere.

Nettet af trafikstier skal fastholdes og udbygges langs de overordnede veje, hvor der i planlægning og i prioriteringen af anlæg skal være er fokus på de udpegede strækninger i den fælles fynske Infrastrukturstrategi 2017-35.

Der skal arbejdes for et sammenhængende trafikstinet, der forbinder kommunens bymæssige bebyggelser, større institutioner og idrætsanlæg.

Udbygning af stinettet skal bidrage til at forbedre trafiksikkerheden.

Retningslinjer
  1. De i Infrastrukturstrategi 2017-35 udpegede "Byregionale supercykelruter" og "Kommunale supercykelruter" skal prioriteres i kommunens stiplanlægning. Det drejer sig om strækningerne: Nyborg-Ullerslev-Langeskov-Odense, Ørbæk-Nyborg og Nyborg-Frørup.
  2. Ved nyudstykninger skal der indarbejdes transportmulighed via stisystem til knudepunkter og institutioner.
  3. Nye stier skal etableres efter vejreglerne (se link i linkboksen).
  4. Der skal udarbejdes en sammenhængende stiplan.
Kort
Redegørelse

Infrastrukturplan 2017-35

Fyn og øerne har gode forudsætninger for at øge brugen af cykel til daglig transport og effektiv pendling mellem hjem og arbejde/uddannelse, og som sundhedsfremmende og oplevelsesrig transportform til ærinder og i fritiden. Cykling og gang til arbejde og uddannelse er en miljøvenlig transportform, der tager hensyn til klima og natur, og som understøtter en moderne livsstil. Derfor er målet for de bløde trafikanter i den fynske infrastrukturstrategi, at Fyn skal øge omfanget af cykling og gang betydeligt. Kommunerne vil i fællesskab udvikle Fyn som mere cykelvenlig og øge antallet af trafiksikre stier for cykler og fodgængere.

Som en central del af infrastrukturstrategien er de vigtigste fynske cykelkorridorer og knudepunkter udpeget. De byregionale supercykelruter (lys orange) er udpeget for at fremme indsatsen for de længere cykelture ind til Odense, mens de kommunale supercykelruter (mørk orange) skal betjene købstæderne og de øvrige større byer. I Nyborg Kommune er der tale om byregional supercykelrute Ørbæk-Odense og kommunale supercykelruter Nyborg-Ullerslev-Odense og Nyborg-Frørup, jf. nedenstående kort.

Der skal udvikles forbedrede forhold for gående og cyklende i de fynske byer til stationer og bymidter. Der kan i den forbindelse udarbejdes fælles servicemål for gang- og cykelfaciliteter, så kvaliteten og trygheden på gang- og cykelstier øges og koordineres på hele Fyn. Dette gælder også for bedre muligheder for parkering af cykler ved stationer og trafikale knudepunkter.

Sti- og trafikplan

Det eksisterende stinet i Nyborg Kommune bærer præg af at være etableret på mindre og usammenhængende strækninger. En samlet stiplan vil afdække behovet for trafikstier mellem bysamfundene og indenfor byzonen mellem bymæssige bebyggelser, større institutioner og idrætsanlæg. Der skal derfor udarbejdes  en sti- og en trafikplan, så der skabes et samlet grundlag for en bæredygtig udbygning af et sammenhængende stinet.

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk