click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik i Nyborg Kommune omfatter togtrafik, regional bustrafik og lokal bustrafik samt teletaxi og taxaordninger. Kommuneplanen opstiller retningslinjer for, hvordan planlægningen af den kollektive trafik skal indpasses i kommunens og Byregion Fyns samlede udvikling.

Mål

Den kollektive trafik skal planlægges og udvikles inden for rammerne af den fælles fynske infrastrukturstrategi 2017-35 (se link i linkboksen).

Den kollektive trafik skal være et bedre alternativ til bilen, end den er i dag. Det gælder først og fremmest på de strækninger og tidspunkter, hvor transportbehovet er stort.

Den kollektive trafik skal medvirke til at minimere trafikkens miljøgener ved at understøtte byernes udvikling og evt. omdannelse.

Kommunens kollektive trafiksystem skal sikre skoleeleverne transport til og fra skole, og den skal tilrettelægges, så der opstår kortest mulige ventetider.

Byrådet vil arbejde for at alle tog standser i Nyborg, herunder alle lyntog. 

Der skal arbejdes for gode og let tilgængelige kollektive transportmuligheder for handicappede og ældre.

Retningslinjer
 1. Den kollektive trafik skal planlægges og udvikles inden for rammerne af den fælles fynske infrastrukturstrategi 2017-35 (se link i linkboksen).
 2. Den kollektive trafikplanlægning skal sikre god tilgængelighed til alle kommunens bysamfund, samt til væsentlige trafikmål som skoler, institutioner og sportsanlæg.
 3. For kommunens byudviklingsområder skal der udarbejdes overordnede helhedsplaner, der viser, hvordan områderne kan betjenes med kollektiv trafik på en bæredygtig måde.
 4. Den lokale bustrafik skal koordineres med den regionale bus- og togtrafik, så der kan opnås en aflastning af lokaltrafikken internt i kommunen.
 5. Der skal sikres gode muligheder for omstigning mellem forskellige befordringsmidler, f.eks. gennem anlæg af velplacerede samkørsels- og omstigningspladser og tilpasning af ruteforløb og køretider.
 6. I byområder skal der normalt være mulighed for at optage og afsætte passagerer for ca. hver 500 m langs de veje, der betjenes af de regionale busruter.
 7. Det skal så vidt muligt undgås at etablere bump og chikaner på veje, der betjenes af den regionale kollektive trafik. Hvis der alligevel etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger, skal der ved udformningen sikres en vejledende hastighed på mindst 30 km/t.
Redegørelse

Det er vigtigt, at så stor en del af kommunens borgere som muligt har bekvem adgang til den kollektive trafik. Transportforholdene har stor betydning for udviklingen i kommunen, - både for virksomhedernes konkurrenceevne og for befolkningens adgang til arbejdspladser og den offentlige og private service. Hyppige og hurtige kollektive forbindelser er en vigtig faktor for en succesfuld bosætning i hele kommunen. Endelig skal den kollektive trafik styrkes for at tilgodese miljømæssige og klimamæssige hensyn.

Den kollektive trafikbetjening anses som en afgørende forudsætning for opretholdelse og udvikling af landsbyerne og landområdet som velfungerende og attraktive bosætningsområder. I den forbindelse lægges der i bosætningspolitikken stor vægt på, at lokalcentrene Ullerslev og Ørbæk tilgodeses med nødvendig service og kollektiv trafik, så de kan opretholdes og udvikles som attraktive bosætningsbyer. 

"Fyn i bevægelse - Infrastrukturstrategi 2017-35

Kommunerne på Fyn har i fællesskab udarbejdet en fælles infrastrukturstrategi, hvor man i forhold til den kollektive trafik vil arbejde for:

 • at sikre fynboer og øboer adgang til et større arbejds-, uddannelses- og bosætningsopland
 • at tilbyde kortere rejsetider og høj dækningsgrad i den kollektive trafik på Fyn og øerne
 • at skabe en stærkere sammenhæng mellem Byregion Fyn, Trekantsområdet samt Greater Copenhagen
 • at sikre adgang til knudepunkter, som indgår i et nationalt og internationalt trafikalt netværk
 • at forøge passagerantallet i den kollektive trafik gennem nye mobilitetstilbud og kombinationsrejser

Øverst i det kollektive hierarki er "Timemodellen". Timemodellen skal sikre den hurtigste, direkte togforbindelse mellem landets 5 største byer. Odense Banegård Center (OBC) er udpeget som Fyns stop på Timemodellen, og bliver et vigtigt center for den kollektive trafik. 

For at betjene det øvrige Fyn foreslår strategien, i tråd med Fynbus’ planer, at der etableres et regionalt busnet på Fyn - "R-busnettet".  R-busnettet skal sikre kobling mellem de byregionale terminaler, og OBC. "R-busnettet" skal tilbyde høj frekvens, fast minuttal, fast stopmønster, fremkommelighed og gode stoppesteder, så Timemodellen kan komme hele Fyn til gode. Derfor bør R-busnettet suppleres med X-busser. X-busserne skal med færre stop, og dermed høj rejsehastighed, sikre de byregionale terminaler direkte adgang til Timemodellen.

Nyborg er i strategien udpeget som Hovedterminal, og Ørbæk er udpeget som Byregional terminal. Her spiller omdannelse og lokalisering af hverdagsfunktioner i terminalerne en central rolle. Eksisterende busholdepladser, togperroner, bilparkering mv. skal udvikles, så de kan kan tilbyde komfortable adgangs- og opholdsforhold, der kan medvirke til at skiftet mellem transportmidler sker let, hurtigt og i kombination med korte opholdstider. Kommunen skal løbende arbejde med forbedring af disse forhold. I den kommende helhedsplan for området omkring Nyborg Station vil der være fokus på dette, så forholdene for den kollektive trafik forbedres til glæde for bl.a. de mange pendlere,

Infrastrukturstrategien kan ses i linkboksen, og den er nærmere beskrevet i kommuneplanen her.

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk