click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Svindinge

Svindinge ligger ca. 13 km syd for Nyborg, og med  ca. 8 km til Storebælt og offentlig badestrand. Svindinge opleves som en hyggelig landsby med kirke, friskole og forsamlingshus samt enkelte småerhverv.

Svindinge by ligger på en forhøjning i landskabet, og er omgrænset af lavninger. Svindinge Kirke ligger på det højeste punkt og virker markant og imponerende set fra det omgivende landskab, - især fra herregården Glorup.

Kirken og den lange lige vej fra Glorup  markerer den tidligere så tætte forbindelse mellem landsby og hovedgård, som på mange måder er en del af den samme fortælling -  der er med til at gøre historien om Svindinge særlig interessant.

Svindinge har et relativt stabilt indbyggertal på ca. 300 indbyggere. Kommuneplan 2017 giver Svindinge mulighed for egentlig byvækst.

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Svindinge, der beskriver beboernes ønsker til forbedringer og udvikling af landsbyen.

Udviklingsplanlægning for Svindinge

Svindinge indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2017 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling. Der er i 2011 udarbejdet en samlet udviklingsplan for Svindinge i samarbejde med lokalbefolkningen (se link i boksen til højre)

Mål

Svindinge skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for at leve et aktivt og sundt liv på landet.

Svindinge skal udvikles i overensstemmelse med  intentionerne i "Udviklingsplan for Svindinge", der i 2011 er udarbejdet i samarbejde med landsbybeboerne (se link i boksen til højre).

Udviklingen skal ske med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

Alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

Retningslinjer

Svindinge skal overføres fra landzone til byzone.

Det fremtidige boligbyggeri skal placeres ved Højvænget og Huslodderne, som angivet på kortet, og i overensstemmelse med principperne i Udviklingsplan for Svindinge, der er udarbejdet sammen med landsbyrådet (se link til landsbyplanen).

Byudvikling ved Højvænget og Huslodderne skal afsluttes med en beplantet og klar overgang mod det åbne land.

Der kan placeres enkelte nye boliger som huludfyldning, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til byens struktur. 

Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.

Miljøet omkring kirken, gadekæret og den fredede bygning "Stiftelsen" (Svendborgvej 71-75) skal bevares, og der skal udvises særlig påpasselighed ved evt. bygningsændringer på de øvrige bygninger omkring gadekæret.

Arealer indenfor landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone, bortset fra området ved Huslodderne, der er lokalplanlagt til jordbrugsparceller.

Grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med planlægning for boliger skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Kort
Redegørelse

Bymønster og fremtidige boligområder

Svindinge er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Aunslev/Hjulby, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.

Der udlægges et boligområde ved Højvænget med mulighed for udstykning af 8 parcelhusgrunde. Området er lokalplanlagt og beliggende i byzone.

Langs Huslodderne i den nordlige del af Svindinge er der lokalplanlagt et område til boliger med mulighed for mindre hobbylandbrug. Der kan udstykkes 7 parceller med en størrelse på op til 1 ha. Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.

I udviklingsplanen for Svindinge er der udarbejdet en illustrationsplan, der viser, hvordan landsbyen påtænkes udviklet (se link i boksen til højre).

De 2 udlæg til byudvikling er begge beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. 

Bevaringsværdige bygninger

I Svindinge er der flere huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie. I Svindinge er det først og fremmest det fredede bindingsværkshus "Stiftelsen", der kræver særlig opmærksomhed. Bygningen er opført af godset Glorup. Den karakteristiske gule bygning med stråtag og den hvidkalkede kirke danner en smuk ramme i området ved gadekæret,

Det påregnes, at der udarbejdes en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner, herunder for Svindinge, så der foreligger en samlet udpegning af bevaringsværdige bygninger i hele Nyborg Kommune, i overensstemmelse med de statslige udmeldinger til kommuneplanlægningen. Der er udarbejdet et Kommuneatlas for den gl. Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi. Se afsnittet om Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner her.

Bevaringsværdige bymiljøer

Området ved kirken, gadekæret og "Stiftelsen" (Svendborgvej 71-75)  er et bevaringsværdig bymiljø, der skal bevares og forbedres. Udviklingsplanen for Svindinge forholder sig til disse bevaringsværdige elementer og kommer med bud på, hvordan disse kan styrkes og udvikles.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv. Det må ikke ske på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. I området mellem Højvænget og Huslodderne

Udviklingsplan

Udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes. Derfor ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes udviklingsplaner for byvækst-landsbyerne, herunder for Svindinge. i 2011 blev der i samarbejde med landsbyens beboere udarbejdet en udviklingsplan for Svindinge, der skal danne ramme for de fremtidige planer og konkrete anlæg i landsbyen.

Udviklingsplanerne  skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og at stagnation og direkte forfald undgås.

Udviklingsplanen for Svindinge er en del af grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyen, der skal overføres til byzone.

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk