click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Forside / Hovedstruktur / By og land / Ørbæk / Grønne områder i Ørbæk

Grønne områder i Ørbæk

De grønne områder omfatter bynære skove, grønne områder, lokale friarealer og legepladser samt naturarealer i umiddelbar tilknytning til byen. Kommuneplanen skal sikre og udvikle de grønne områder.

Mål

De grønne områder i og omkring Ørbæk skal opretholdes og løbende udvikles som et vigtigt element i det bynære friluftsliv og i forhold til borgernes sundhed og trivsel. De grønne områder kan derfor ikke inddrages til nogen form for byudvikling.

I forbindelse med planlægning af nye byudviklingsområder lægges der stor vægt på skabelse af attraktive og lettilgængelige grønne friarealer i sammenhæng med den overordnede grønne struktur i byen.

Retningslinjer
  1. Offentlighedens adgang og udnyttelse af byens rekreative arealer skal løbende udbygges og kvalitetsforbedres, herunder stiforbindelserne i og mellem områderne.
  2. I forbindelse med byudvikling til boligformål skal der i forbindelse med detailplanlægning af de grønne friarealer sikres et sammenhængende stisystem, der giver let adgang til skole, idrætsfaciliteter og centerområde samt til de tilstødende rekreative områder i den grønne struktur.
  3. I forbindelse med byudvikling af erhvervsområdet i den nordvestlige del af byen skal der etableres et grønt rekreativt område mod Nyborgvej af høj kvalitet, hvor overløbsbassin skal integreres som en rekreativ del af det grønne område.
  4. Når der detailplanlægges skal større træer, levende hegn, vådområder mv. så vidt muligt bevares og integreres i nye grønne friarealer.
Kort
Redegørelse

Den samlede udviklingsplan for Ørbæk er bygget op omkring en grøn struktur, der er præget af naturområderne langs Ørbæk Å, der fra skovene ved Lykkesholm løber ind i byen syd for Mejerivænget og fortsætter langs Åsmosen og ud af byen mod nord. Ådalen gennem byen er et vigtigt identitetsskabende element i byen, som den fremtidige byudvikling skal respektere og udnytte.

En levende grøn struktur, herunder lokale friarealer, har flere formål. De fungerer dels som spredningsveje og levesteder for planter og dyr, men også som rekreative friluftsområder for byens borgere og turister samt forbedrer byens luftkvalitet.

Den grønne struktur sikrer mulighed for sammenhængende stiforløb i byen og i forhold til naturområderne udenfor byzonen ved Lykkesholm, Magelund Voldsted samt de gamle vandmøller nord for byen. Dette giver borgerne mulighed for daglig kontakt med grønne omgivelser med en positiv effekt på sundhed, trivsel og livskvalitet.

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk