click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Forside / Hovedstruktur / By og land / Ørbæk / Detailhandel i Ørbæk

Detailhandel i Ørbæk

Ørbæk har i bymønsteret status som lokalcenter, hvor det lægges stor vægt på, at den nødvendige private- og offentlige service er til stede, herunder et tilstrækkeligt butiksudbud. Ørbæks eksisterende centerområde er Hovedgaden som både fungerer som statslig hovedvej og lokal hovedgade. Der skal via en helhedsplan for byen arbejdes med et byrumsmæssigt løft af Hovedgaden som byens handelscentrum, så attraktionsværdien og kvaliteten som centerområde højnes (se Samlet udviklingsplan for Ørbæk).

Mål

Ørbæk by skal have et velfungerende centerområde med et varieret butiksudbud, der løbende skal udvikles og forbedres. Der skal udlægges et tilstrækkeligt areal til udvikling af detailhandelen, så borgernes efterspørgsel kan efterkommes og kørselsbehovet begrænses til gavn for miljøet.

Udvidelsen af detailhandelen skal ske som en videreførelse og fornyelse af det eksisterende centerområde, så der sikres sammenhæng, identitet og en højnelse af bymiljøet.

Der skal arbejdes med en trafiksaneringsmodel som kan tilgodese bymiljøet i handelsstrøget og Hovedgadens funktion som landevej.

Retningslinjer
  1. Bymidteafgrænsningen i Ørbæk omfatter det eksisterende centerområde i Hovedgaden. Bymidteafgrænsningen fastlægges i overensstemmelse med principperne for statistisk afgrænsning af bymidter.

  2. Der skal i planperioden udarbejdes en samlet plan for centerområdet i Ørbæk i tæt samarbejde med lokalbefolkningen, der sikrer helhed og sammenhæng og forbedring af de byrumsmæssige kvaliteter.

  3. Det meste af strækningen langs Hovedgaden fastlægges til blandet bolig- og erhvervsområde svarende til den traditionelle sammensætning af bolig og erhverv, herunder butikker i større landsbyer.

  4. Der kan indenfor bymidteafgrænsningen etableres dagligvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 2.500 m2 og udvalgsvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 2.000 m2 for den enkelte butik. Uden for bymidteafgrænsningen kan eksisterende butikker til områdernes lokale forsyning udvides til et max. bruttoetageareal på 1.000 m2 for den enkelte butik. Nye butikker kan kun etableres uden for bymidteafgrænsningen, hvis disse er beliggende min. 500 m fra bymidten.

  5. Der kan kun planlægges for nye dagligvarebutikker på baggrund af en detailhandelsanalyse, der dokumenterer behovet herfor.

Kort
Redegørelse

I Ørbæk er bymidten afgrænset efter den statistiske metode (se kort). Inden for bymidteafgrænsningen udlægges en sammenhængende planlægningsramme for et handelscentrum i Ørbæk, hvor bymiljøet kan styrkes, herunder Ørbæks rolle som attraktiv bosætningsby og lokalcenter.

Der har i de seneste år været en positiv udvikling i dagligvareforsyningen i Ørbæk, hvorimod det er vanskeligt at fastholde udvalgsvarebutikkerne i byen. I 2017 er der i alt 9 butikker i Ørbæk, hvoraf 6 er dagligvarebutikker. De største dagligvarebutikker er Netto og Super Brugsen. Super Brugsen er i 2017 i gang med en større udbygning og renovering.

Der er i de sidste 10 år er sket en stor nedgang i antallet af udvalgsvarebutikker i Ørbæk, hvilket også kan konstateres ved at besigtige Hovedgaden, hvor flere butikslokaler er blevet omdannet til boliger. Dette er en tendens i mange byer af Ørbæks størrelse, landet over.

Selvom at flere butikslokaler omdannes til boliger, skal det stadig sikres, at der i fremtiden er mulighed for etablere udvalgsvarebutikker langs Hovedgaden, inden for bymidteafgrænsningen i Ørbæk.

Mere positivt ser det ud for byens dagligvarehandel, der bl.a. er blevet udbygget med et apotek. Ørbæks andel af lokalområdets dagligvarehandel er dog samlet set faldet siden 2007.

Der kan ikke etableres nye dagligvarebutikker i Ørbæk, før der er udarbejdet en detailhandelsanalyse, der dokumenterer et behov herfor.

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk